De 6 kerncompetenties van onze BIO FRIENDLY IT-diensten

Onafhankelijkheid

Wat doen wij voor u?

Onafhankelijk van derde aanbieders

In tegenstelling tot veel andere IT-dienstverleners, kunt u er zeker van zijn dat BIO FRIENDLY IT 100% onafhankelijk blijft van derde partijen, omdat wij geen partnerschappen aangaan met derde partijen. Dit zou ertoe leiden dat wij gebonden zijn aan producten van derden. Wij willen dat u als klant profiteert van onze onafhankelijkheid als het gaat om advies en inventarisatie. Dit gaat echter niet over ons, maar over uw onafhankelijkheid. Daarom analyseren wij al hun partnerschappen met derde IT-leveranciers en de partnerschappen van hun IT-dienstverleners met andere derde IT-leveranciers op mogelijke belangenconflicten die de onafhankelijkheid van uw bedrijf zouden kunnen aantasten.

Wij waarschuwen tegen partnerschappen met providers van derden die restrictief alleen hun eigen of voorgeschreven software/hardware toelaten. Het gebruik van concurrerende producten wordt daarbij contractueel uitgesloten, bv. "Windows 10"-installaties op nieuwe PC-hardware in plaats van Linux. Samenwerking met derde aanbieders kan leiden tot financiële voordelen voor de derde aanbieders die niet in uw belang als onze klant zijn. Zo zouden bijvoorbeeld door Microsoft gecertificeerde IT-leveranciers het grootste deel van hun werk kunnen verliezen als u als klant uw afhankelijkheid van Microsoft zou doorbreken. Vanuit ons oogpunt komen betere oplossingen in aanmerking die u onafhankelijker maken en minder inspanning vergen. Zo is IBM ook overgestapt van Windows naar het Apple-besturingssysteem - waar sommige IT'ers niet graag over praten. Wij raden aan partnerschappen te vermijden die het resultaat zijn van politiek lobbyen. Dergelijke invloed kan de eerlijke concurrentie ondermijnen en uw belangen schaden. Een voorbeeld is de stad München, die onder politieke druk werd gezet om over te schakelen van Linux naar Windows.

Onafhankelijk van investeerders

Daarom blijven wij onafhankelijk van beleggers, zodat wij kunnen opereren zonder de wijdverbreide druk om rendement te genereren. De kwaliteit van onze producten heeft voorrang op pure winstgevendheid bij onze beslissingen. Het gaat hier echter in de eerste plaats om uw onafhankelijkheid. Wij stellen voor dat u uw IT-beslissingen neemt onafhankelijk van de wensen van uw investeerders. Zo blijft u vrij in uw beslissingen en behoudt u uw onafhankelijkheid in de keuze van uw IT-oplossingen.

Wij waarschuwen ervoor dat investeerders bepalen welke IT-oplossingen u mag gebruiken. Als u alleen producten van grote softwarefabrikanten mag gebruiken, zullen deze producten u onnodig veel werk en soms zelfs problemen bezorgen. Wij waarschuwen er ook voor dat investeerders bepalen van welke IT-dienstverleners u gebruik mag maken. De voorkeur gaat uit naar IT-dienstverleners die samenwerken met de investeerder of zelfs rechtstreeks betrokken zijn bij het bedrijfsmodel van de investeerder. In ieder geval zult u onnodige extra kosten moeten maken, mogelijk zelfs IT-oplossingen die niet optimaal zijn voor uw behoeften.

Onafhankelijk van vertalingen

Om onafhankelijk te zijn van vertalingen / "IT vreemde talen", vertrouwen wij op uitgebreide maar compacte Engelse documentatie van al onze diensten om ons werk begrijpelijk te maken. Dit stelt ons ook in staat om internationaal voor u te communiceren en te handelen. Op die manier kunt u profiteren van de ervaring van internationale teams.

Op uw verzoek kunnen wij uw volledige IT-systemen controleren. Wij controleren de Engelse teksten van uw documentatie op volledigheid en juistheid. Dit zijn uw tekeningen, protocollen, versiegeschiedenissen, gebruiksaanwijzingen, etiketten of opmerkingen. Indien nodig stellen wij nieuwe documentatie voor u op of vertalen wij uw bestaande documenten.

Als uw IT-systemen andere codes of tekens bevatten dan die welke in het Engels gebruikelijk zijn, vertalen wij ze voor u. Voorbeelden zijn Duitse broncodes, variabelen, velden, scripts of functie- en tabelaanduidingen.

Waarom is dit interessant voor u?

BIO_FRIENDLY_IT_shield_alpha_warped

Wij willen dat u onafhankelijk bent van derde aanbieders die in de eerste plaats hun eigen belangen nastreven, en wij willen ook dat u vrij bent van de winstbelangen van eventuele verstrekkers. Alleen op die manier kunnen wij een optimale oplossing voor u uitwerken. Door een consistente documentatie in het Engels van alle werkstappen en processen, maken wij u onafhankelijk van vertalingen. Dit is een belangrijk onderdeel dat, samen met de andere onderdelen, het concept van onze BIO FRIENDLY IT vormt.

Open Source ⇄ Onafhankelijkheid: Als u onafhankelijk wilt zijn van grote softwarefabrikanten, moet u open-source software gebruiken.

Closed-source producten binden uw bedrijf op lange termijn aan de softwarefabrikant, producten/diensten of een specifieke leverancier. Door omschakelingskosten, technische belemmeringen, regels inzake gegevenseigendom en andere omschakelingsbelemmeringen is het moeilijk om van product of aanbieder te veranderen (vendor lock-in).

Bij open-source software daarentegen worden licentiekosten vaak alleen in de bedrijfssector gemaakt. Integratie, aanpassing en verdere ontwikkeling kunnen worden uitgevoerd door interne teams of vrij te kiezen IT-dienstverleners. Bedrijven zijn niet gebonden aan individuele fabrikanten of dienstverleners.

Onafhankelijkheid ⇄ IT-Voetafdruk: Meer onafhankelijkheid stelt ons in staat uw IT-voetafdruk zo goed mogelijk te verkleinen. Een vrije keuze van hardware, besturingssysteem en software, en de mogelijkheid om meerdere servers op één server te virtualiseren, stellen ons in staat om optimaal te werk te gaan. Mogelijke beperkingen door softwarepartners, hardwarepartners of investeerders worden tot een minimum beperkt.

Omgekeerd is het door het terugdringen van hardware en software ook minder denkbaar om afhankelijk te worden van leveranciers en investeerders.

Onafhankelijkheid ⇄ IT Security: Meer onafhankelijkheid van derde partijen en investeerders stelt ons in staat uw IT-beveiliging naar eigen inzicht in te richten. Wij zijn niet beperkt tot alleen preset oplossingen. Minder partnerschappen met derde partijen betekent natuurlijk ook minder kans op inbreuken op de beveiliging.

Onafhankelijkheid ⇄ Privacy: Meer onafhankelijkheid van externe providers betekent ook dat minder gegevens buiten uw eigen bescherming vallen. Tegenwoordig kan het gemakkelijk gebeuren dat uw gegevens - zonder uw toestemming - terechtkomen op de servers van Microsoft of worden opgeslagen in China. Ons doel is om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Hoe doen we dat? Onze eigen BIO-certificering

Onafhankelijk van derde aanbieders

Wij analyseren al uw partnerschappen met externe IT-leveranciers en de partnerschappen van uw IT-dienstverleners met andere externe IT-leveranciers op mogelijke belangenconflicten die de onafhankelijkheid van uw organisatie zouden kunnen aantasten.

BIO I3 Cl1 OK: U bent onafhankelijk in uw partnerschap met een specifieke derde leverancier, voor zover kan worden vastgesteld.

BIO I3 Cl2 FAIL RES: Partnerschap met een specifieke derde-verkoper staat alleen de verkoop van software of hardware producten van die derde-verkoper beperkend toe. De verkoop of het gebruik van concurrerende producten is daarbij contractueel uitgesloten, bv. "Windows 10"-installaties op nieuwe PC-hardware in plaats van Linux.

BIO I3 Cl3 FAIL FIN: Samenwerking met derde leveranciers kan resulteren in financiële voordelen voor de derde leveranciers die niet in uw belang of in het belang van de eindgebruikers zijn. Zo zouden bijvoorbeeld door Microsoft gecertificeerde IT-leveranciers hun baan grotendeels kunnen verliezen als u zich als klant zou losmaken van de afhankelijkheid van Microsoft. Vanuit ons oogpunt komen betere oplossingen in aanmerking die u onafhankelijker maken en minder inspanning vergen. Zo is IBM ook overgestapt van Windows naar het Apple-besturingssysteem - waar sommige IT'ers niet graag over praten.

BIO I3 Cl4 FAIL LOB: Het partnerschap is tot stand gekomen door politiek lobbyen. Een dergelijke invloed kan de eerlijke concurrentie ondermijnen en het algemeen belang schaden. Een voorbeeld is de stad München, waarop politieke druk is uitgeoefend om over te schakelen van Linux naar Windows. De stad München echter zal vanaf mei 2020 weer Linux gaan gebruiken.

Onafhankelijk van investeerders

Wij stellen voor dat u uw IT-beslissingen neemt onafhankelijk van de wensen van uw investeerders. Zo blijft u gevrijwaard van beslissingen die afbreuk doen aan de kwaliteit van uw producten. Wij analyseren uw potentiële financiers om te zien of zij u onafhankelijkheid in uw IT-oplossingen gunnen:

BIO II Cl1 OK: Uw investeerder geeft u 100% vrijheid als het gaat om uw IT-beslissingen.

BIO II Cl2 FAIL QU: Uw investeerder bepaalt welke IT-middelen u mag gebruiken. Alleen producten van grote softwareproducenten mogen worden gebruikt, ook al brengen deze producten veel meer inspanning en problemen mee dan zij oplossen.

BIO II Cl2 FAIL AS: Uw investeerder bepaalt van welke IT-dienstverlener u gebruik mag maken. De voorkeur gaat uit naar IT-dienstverleners die samenwerken met de investeerder of zelfs rechtstreeks betrokken zijn bij het bedrijfsmodel van de investeerder.

Onafhankelijk van vertalingen

Wij controleren uw volledige IT-documentatie op volledigheid en juistheid. Als deze niet in het Engels beschikbaar zijn, vertalen wij ze.

BIO IL Cl1 OK: De teksten en broncodes zijn volledig beschikbaar in het Engels.

BIO IL Cl2 FAIL SYM: In uw IT-systemen zijn er andere codes of tekens dan gebruikelijk in het Engels. Voorbeelden hiervan zijn Duitse broncodes, variabelen, velden, scripts of functie- en tabelnamen.

BIO IL Cl3 FAIL DESC: Gebruiksaanwijzingen, tekeningen, versiegeschiedenissen, protocollen of commentaren die uw IT-systemen beschrijven, zijn niet beschikbaar in het Engels. Gebruiksaanwijzingen voor eindgebruikers kunnen uiteraard in de respectieve landstaal beschikbaar zijn.